Scroll to top
VisualLabs Kft. / VisualLabs Ltd.
1037 Budapest
Montevideo utca 16/a
Elérhetőségek / Contact
info@visuallabs.hu
Ph: + 36 30 490 3579

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2021. február 1. 

A visuallabs.hu weboldal üzemeltetője,  

VisualLabs Kft., a továbbiakban: „Adatkezelő” 

az érintetteket jelen Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül megvalósuló adatkezelés  megkezdése előtt tájékoztatja az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatóban  foglalt tájékoztatás kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati  lehetőségeire is.  

Adatkezelő adatai: 

VisualLabs Kft. 

Cégjegyzékszám 

01-09-303561 

Adószám 

26131414-2-41 

Székhely: 

1037 Budapest, Montevideo utca 16a

E-mail cím: 

balazs.horvath@visuallabs.hu 

Levelezési cím:  

1037 Budapest, Montevideo utca 16a

Adatfeldolgozó adatai: 

Magyar Hosting Kft. 

Cégjegyzékszám 

01-09-968314 

Székhely: 

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 

E-mail cím: 

info@mhosting.hu 

Adatfeldolgozói tevékenység: a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatos szerverhostinggal összefüggő  feladatok ellátása.  

 1. A Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos egyes adatkezelések 1.1 Hírlevél küldése 

Adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül az Ön által megadott személyes adatok alapján az Adatkezelő  tevékenységével kapcsolatos folyamatos tájékoztatás céljából e-mail útján történő kapcsolatfelvétel történhet. A hírlevelek tartalma kizárólag az Adatkezelővel kapcsolatos hírek, illetve az Adatkezelő  tevékenységével releváns üzenetek lehetnek. 

Adatkezelés jogalapja: az Ön által megadott hozzájárulás, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, illetve az Ön email címe.  

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig  kezeljük.  

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra MailChimp („mailchimp.com”; üzemeltetője a The Rocket  Science Group LLC, Egyesült Államok Georgia államában bejegyzett társaság) platformja részére sor  kerülhet, ebben az esetben a MailChimp adatfeldolgozóként az adatkezelésben részt vesz. A szolgáltatás  részletes adatvédelmi tájékoztatója elérhető a https://mailchimp.com/legal/privacy/ címen.  

1.2 Kapcsolatfelvétel a Weboldal „Kapcsolat” fülén megadott elérhetőségek útján 

Adatkezelés célja: az Adatkezelővel való kapcsolattartás lehetősége, az Adatkezelő üzleti  tevékenységéről való érdeklődés. 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti érintetti jogos érdek teljesítése. Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, telefonszáma, üzenetének tartalma, email címe.  

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az első üzenet küldésétől vagy  kapcsolatfelvételtől számított 1 évet követően töröljük.  

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.  

1.3 Álláshirdetésre pályázó érintettek jelentkezésével összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja: az Adatkezelő Karrieroldalán szereplő álláshirdetésekre történő jelentkezések  fogadása, a jelentkezők értesítése, a pályázatukkal összefüggésben kapcsolattartás.  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.  

Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, telefonszáma, email címe, illetve más, a pályázati anyaga  útján az Adatkezelő részére átadott személyes adata, így kifejezetten az önéletrajzának tartalma.  

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat a pályázati időszak lezárásától  számított 6 hónapos időtartamot követően töröljük.  

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.  

1.4 Ajánlatkérés  

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jelentkezésekre  történő visszajelzés.  

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.  Kezelt személyes adatok köre: az Ön neve, üzenetének tartalma, email címe.  

Adatkezelés időtartama: az Ön által megadott személyes adatokat az ajánlatkéréstől számított 6  hónapos időtartamot követően töröljük.  

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.  

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg: a) tájékoztatáshoz való jog; 

 1. b) hozzáférési jog; 
 2. c) helyesbítéshez való jog;
 3. d) törléshez való jog; 
 4. e) az adatkezelés korlátozásához való jog; 
 5. f) adathordozhatósághoz való jog; 
 6. g) tiltakozáshoz való jog. 

Jogait a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatja.  

A hozzáférési jog alapján tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése  folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhet, illetve  tájékoztatást kaphat az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.  

A helyesbítéshez való jog szerint kérésére késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait,  valamint hiányos adatait kiegészítjük.  

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait az alábbi  esetekben: 

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon kezeljük; 
 2. b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az  adatok kezelésére; 
 3. c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; 
 4. d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell. 

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Kérésre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jog alapján  korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az  adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek, illetve ezeket az  adatokat kérésére közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére. 

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkeresésével összefüggésben nem ért egyet,  panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.